Jasmin Desharnais - China 2014

2014
China 2014

A 2014 spring in Eastern China in the provinces of Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Guangdong and Hong Kong. Here's a few pictures.