Jasmin Desharnais - China 2015

2015
China 2015

A great trip through Yunnan, Guizhou, Jiangsu, Zhejiang, Fujian and Hong Kong

 

My favourite :

Pu Er 2015 Phong Sali 

Bai Hao Jingmai organic 

Long Jing Jingning Bai